• Domů
 • Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Akademie klasické hudby, z. ú.

 

 1. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „Občanský zákoník“ a “Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě “AKADEMIE KLASICKÉ HUDBY“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.akademieklasickehudby.cz, provozovaném společností Akademie klasické hudby, z.ú., se sídlem Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1, IČ: 26725347 (DIČ: CZ26725347), zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. U 527 (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Akademie klasické hudby, z. ú. (www.akademieklasickéhudby.cz) jakožto Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na straně druhé.
 • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (jak jsou tito dále vymezeni v čl. 2 těchto Obchodních podmínek). Kupující odesláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil.

 

 1. Vymezení pojmů
 • Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.
 • Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 • Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou knihy, nahrávky a další zboží blíže specifikované a zobrazované na webovém rozhraní.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Kupující provádí objednávání zboží (dále jen „objednávku“) bez registrace ve webovém rozhraní (vyplněním objednávkového formuláře) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím zasláním objednávky na kontaktní email prodávajícího nebo prostřednictvím telefonické SMS objednávky na kontaktním telefonu prodávajícího.
 • Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, jakož i veškeré související poplatky. Uvedené ceny zboží však nezahrnují ceny a náklady za související služby, tj. poštovné a balné. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní a kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení a dopravu zásilky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje kupujícího.
 • Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (dále jen „Přijetí objednávky“), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží včetně souvisejících služeb uvedenou v objednávce.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo již zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
 • Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou prodávajícím emailovou zprávou na kontaktní emailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím, to jest po odeslání přijetí objednávky, jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily podmínky prodávajícího, tj. zejména kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.
 • Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.
 • Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

 

 1. Platební a dodací podmínky
 • Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v přijetí objednávky. 
 • Kupující zaplatí kupní cenu za zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.
 • Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 • Kupující-spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
 • Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu (včetně nákladů na dodání), kterou od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, s čímž kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 1. Odpovědnost za vady a reklamační řád
 • Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Dále pak je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemné sdělení o reklamaci zboží. Písemné sdělení o reklamaci zboží může kupující zaslat na kontaktní adresu prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 • Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. 
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednaný hmotný předmět koupě kupujícímu.
 • Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.
 • Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Vztahy poskytovatele a uživatele, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR (bez ohledu na státní příslušnost uživatele), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Prodávající archivuje kupní smlouvy včetně obchodních podmínek v elektronické podobě, přičemž tato data nejsou přístupná.                   
 • Kontaktní údaje poskytovatele/vydavatele jsou uvedené na stránce akademieklasickehudby.cz.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 8. 2020.