Concertino Praga

Concertino Praga - Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná od roku 1966. Jedná se o víceoborovou soutěž, jejímž posláním je vyhledávat mimořádné talenty do 15, resp. 16 let. Pořadatelem je Akademie klasické hudby společně s Českým rozhlasem. Soutěžící posuzuje mezinárodní odborná porota ve 3 kolech. V prvním a druhém kole porota hodnotí soutěžící anonymně na základě zaslaných nahrávek. Třetí kolo je veřejné a má formát koncertu, který proběhne v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha v Rudolfinu. Ročník 2020 je otevřen pro nástrojové obory housle, violoncello, klavír, cembalo, harfa, akordeon, flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubka a trombon. Ve finálovém kole soutěžící doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Jiřího Rožně.

Výherci obdrží studijní stipendia ve výši až 5.000,- EUR. Laureáti budou mít navíc možnost vytvořit profesionální rozhlasovou nahrávku v Českém rozhlase a vystoupit na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Concertino Praga je od roku 1988 členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), je pořádáno pod záštitou Evropské vysílací unie (EBU), jejímž aktivním členem se Český rozhlas stal v roce 1993.

Soutěžní podmínky

  1. Jak se mohu do soutěže přihlásit?

   Přihlašování na Concertino Praga 2020 již bylo ukončeno. O otevření přihlašování do 55. ročníku soutěže vás budeme informovat.

  2. Jaké jsou náležitosti přihlášky?

   Kromě osobních údajů a kontaktů je potřeba zaslat medailonek soutěžícího (v délce max 1000 znaků), soutěžní repertoár, soutěžní nahrávku pro 1. a 2. kolo, videozáznam z natáčení nahrávky, dvě profesionální fotografie soutěžícího (min 300 dpi) s uvedením jejich autora, kompletní notové materiály (bez osobních poznámek) a kopii pasu (u zahraničních soutěžících).

  3. Pro které nástroje je soutěž určena?

   Ročník 2020 je vypsán pro nástrojové obory: housle, violoncello, klavír, cembalo, harfa, akordeon, flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubka a trombon. Všechny sólové výkony jsou hodnoceny společně bez ohledu na vybraný hudební nástroj. Soutěžní nástrojové obory pro Concertino Praga 2021 zatím nebyly vypsány.

  4. Jsou soutěžící rozděleni do kategorií?

   Kategorie je pouze jedna, a to sólové hry. Všichni soutěžící jsou hodnoceni bez ohledu na vybraný hudební nástroj či věk.

    

  5. Je soutěž určena pouze pro sólisty?

   Ročník 2020 je otevřen pouze pro sólové hráče. Ročník 2021 však bude otevřen i pro kategorii komorní hry s věkovým průměrem všech spoluhráčů 20 let, přičemž nejstarší člen souboru nedosáhne v roce podání přihlášky 21 let. Této kategorie se budou moct zúčastnit dua, tria, kvarteta nebo kvinteta.

    

  6. Jaký je věkový limit soutěžících?

   54. ročníku soutěže v oborech housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa a kytara se mohou zúčastnit hudebníci, kteří se narodili 1. 1. 2005 a později. V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se soutěže mohou zúčastnit interpreti, kteří se narodili 1. 1. 2004 a později.

    

  7. Jaký je průběh soutěže?

   Po uzavření přihlášek 15. 12. 2019 dojde k zasedání poroty 1. kola, která posoudí soutěžní výkony na základě zaslaných nahrávek, a to nejpozději do 28. února 2020. Porota určí 25 postupujících do 2. kola bez ohledu na nástroj, na který kandidáti hrají. Ve druhém kole porota posuzuje tutéž nahrávku, která byla zaslána už pro první soutěžní kolo. Do finálového třetího kola budou vyhlášeni čtyři postupující, a to nejpozději 30. dubna 2020. Finálové kolo proběhne 12. září v Rudolfinu v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2020. Porota je pro každé soutěžní kolo odlišná.

    

  8. Kdy a kde soutěž probíhá?

   Soutěž je tříkolová, první dvě kola probíhají prostřednictvím zaslaných nahrávek, třetí kolo má podobu živého vystoupení za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu v rámci festivalu Dvořákova Praha v Rudolfinu 12. září 2020.

    

  9. Jak sestavit soutěžní repertoár?

   U soutěžního repertoáru se doporučuje výběr z odlišných stylových období s přihlédnutím na propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů (viz doporučené skladby). V případě starší hudby, tj. u originálních barokních či klasicistních skladeb, může být klavírní part nahrazen partem cembalovým, skladba může být i pro sólový nástroj bez doprovodu jiného nástroje. Pro třetí kolo je nutno zvolit koncertantní skladbu v obsazení svého nástroje za doprovodu orchestru. Myšlen je jedno či vícevětý instrumentální koncert, nikoliv jednotlivé věty z díla. Dále je nutné přihlédnout k minutáži, která by se měla pohybovat v rozsahu 20-30 minut jak pro nahrávku, tak soutěžní vystoupení ve 3. kole.

    

  10. Jsou na soutěži nějaké povinné skladby?

   Nejsou. Pořadatel však každoročně vyhlašuje seznam doporučených skladeb, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejich provedení se mohou vázat i speciální ceny od nadací pečujících o hudební odkazy skladatelů. Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

   Seznam doporučených skladeb je k dispozici na webu concertinopraga.cz.

    

  11. Jsou naopak některé skladby pro soutěž zcela nevhodné?

   Koncertantní skladby (nástrojové koncerty, u nichž je orchestrální doprovod nahrazen klavírním výtahem) se nepřijímají. Z důvodu možného rozhlasového vysílání soutěžních snímků je z dramaturgického hlediska problematické užití nahrávek, na nichž je orchestrální part nahrazen klavírním doprovodem. Snímky, které obsahují koncertantní skladbu, proto budou vyřazeny ze soutěže. Výjimku tvoří pouze ty skladby, které jsou autorizovány i pro provedení s klavírem, nebo pokud jsou uvedeny v seznamu doporučené soutěžní literatury.

    

  12. Jaká je soutěžní minutáž pro jednotlivá kola?

   Celková doba soutěžního výkonu pro nahrávku i živé vystoupení ve třetím kole musí být v délce 20-30 minut. Nahrávky s minutáží nižší než 20 minut budou ze soutěže vyřazeny, nahrávky přesahující 30 minut mohou být naopak porotou zkráceny.

    

  13. Mohu hrát z not?

   Hra zpaměti není vyžadována, hra z not zejména při nahrávání možná je. Je ale třeba vzít v potaz, že soutěž je určena pro mladé hudebníky, kteří chtějí v budoucnosti profesionálně působit na koncertních pódiích a 3. soutěžní kolo probíhá formou soutěžního vystoupení s orchestrem v rámci velkého mezinárodního hudebního festivalu. Proto je žádoucí, aby kandidát soutěže a jeho pedagog vzali v potaz, že u nástrojů, kde je hra zpaměti na koncertech obvyklá (zejména klavír, cembalo, housle, violoncello, harfa apod.) se považuje za míru profesionality i hra zpaměti.

   Pokud interpret vyžaduje obraceče, je nutné si jej samostatně zajistit. Pořadatel tuto službu nezajišťuje. Noty může obracet pedagog nebo vlastní obraceč. Na 3. finálové kolo s orchestrem zajistí obraceče not pořadatel. Tento požadavek musí oznámit kandidát už v momentě podání přihlášky.

    

  14. Pokud nesoutěžím jako sólový klavírista, zajistí mi pořadatel profesionální klavírní doprovod?

   Ano, v případě sólových oborů mají mladí umělci zajištěn profesionální klavírní doprovod.

    

  15. Jaké parametry musí mít soutěžní nahrávka?

   Nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb musí být ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz. Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. lednem a 15. prosincem ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace (vždy se jedná o záznam interpretace celé jednověté skladby nebo věty bez přerušení). Na nahrávky se nesmí vztahovat žádná vysílací práva Evropské vysílací unie (EBU) ani mechanická práva (IFPI).

   Soutěžící dále musí zaslat i videozáznam z natáčení soutěžní nahrávky, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží).

    

  16. Pokud postoupím do 2. kola, ale porota shledá na nahrávce z 1. kola technické nedostatky, mohu nahrávku přetočit?

   Ano, Český rozhlas nabízí soutěžícím, v případě požadavku poroty, přetočení soutěžní nahrávky. Náklady na cestu a pobyt během nahrávání si hradí kandidát nebo jeho vysílající organizace sami.

    

  17. Je vyžadováno nějaké „startovné“? 

   Pro účast v soutěži není vyžadováno žádné startovné.

    

  18. Uhradí za mě (nebo můj případný doprovod) pořadatel nějaké náklady?

   Nezbytné pobytové náklady platí pořadatel soutěže. Jedná se o: cestovné, ubytování a stravování pozvaných laureátů a jedné doprovázející osoby (v případě nezletilosti laureátů). Po dobu zmíněných akcí je za účastníky z České republiky zodpovědný pracovník Českého rozhlasu.

   Náklady spojené s pořízením soutěžních zvukových záznamů zaslaných do soutěže nese soutěžící, pakliže je sám zhotovitelem soutěžního snímku, nebo přihlašující organizace, která je zhotovila.

    

  19. Jaké ceny mohu obdržet?

   Výherce 1. ceny obdrží stipendium ve výši 5.000,- EUR, výherce 2. ceny 2.800,- EUR a laureát 3. ceny 1.700,- EUR. Během finálového kola bude udělena i tzv. cena diváků ve výši 500,- EUR pro účastníka s největším počtem diváckých hlasů. Nejmladší účastník finálového kola navíc získá cenu Štěpánky Komárkové ve výši 500,- EUR. Tyto ceny jsou udělovány ve formě účelových stipendií pro účast na mistrovských kurzech nebo studijních pobytech, popřípadě ve formě příspěvku na nákup hudebního nástroje, a to díky podpoře Rodinné nadace Karla Komárka KKFF.

   Kromě stipendií získá držitel první ceny buď příležitost natočit ve studiích Českého rozhlasu své vlastní CD, kdy nahrávka bude vydána v nákladu do 200 ks; nebo Český rozhlas natočí snímky bez vydání na CD a současně zajistí vykoupení chráněných děl pro možnost nekomerčního užití všemi formami, všemi technickými prostředky a ke všem způsobům propagace.

   Nositelé 1., 2. a 3. ceny společně s nositeli čestných uznání účinkují na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Festivalové koncerty vysílá a zaznamenává Český rozhlas 3 - Vltava. Účinkující získají po skončení festivalu pro svou osobní potřebu nahrávku svých interpretačních výkonů.

   Pořadatel dále vyhledává další koncertní příležitosti pro nejúspěšnější české účastníky, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

    

  20.  Kdo zasedá v odborné porotě?

   V každém soutěžním kole je porota jiná. Vždy se skládá z renomovaných instrumentalistů z České republiky i zahraničí, dirigentů, hudebních pedagogů či zástupců Evropské vysílací unie. Bližší informace naleznete v sekci Porota (viz níže).

    

  21. Jak probíhá hodnocení poroty?

   V soutěži se hodnotí umělecké výkony kandidátů bez rozdílu věku či vybraného nástroje. Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

   První a druhé kolo probíhá zcela anonymně, porota hodnotí soutěžící na základě zaslaných nahrávek. Pro postup do druhého kola porota vybírá 25 soutěžících. Pro postup do třetího kola jsou vybíráni čtyři soutěžící a 4 náhradníci, kteří sice nepostupují do 3. kola, ale vystupují na Jihočeském festivalu Concertino Praga. Tito soutěžící se stávají náhradníky pro 3. soutěžní kolo pro případ, že některý z vybraných účastníků 3. kola odřekne svou účast.

   Finálové kolo probíhá formou veřejného koncertu 12. září 2020 v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Výsledky finálového kola se oznámí v den koncertu, kdy také dojde k předání cen přímo na podiu Dvořákovy síně Rudolfina. 

    

  22.  Kdy a jak se mohu dozvědět, zda jsem postoupil/a do dalšího kola?

   Vyhlášení výsledků prvního kola proběhne na konci února 2020 a vyhlášení druhého kola na konci dubna 2020. Postup do druhého a třetího kola pořadatel oznámí účastníkům písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poroty. Kandidát, nebo jeho přihlašující organizace, musí do 5 pracovních dnů po zaslání oznámení o postupu potvrdit, zda bude kandidát v soutěži pokračovat. Pakliže některý z kandidátů svou vůli nepotvrdí, postupuje do dalšího kola kandidát dle pořadí, které určila soutěžní porota při svém zasedání v předchozím kole soutěže. Výsledky třetího kola se oznámí bezprostředně po odehrání všech finalistů v pražském Rudolfinu.

    

  23.  Jestliže je soutěž rozhlasová, bude mé nahrávky veřejně vysílat Český rozhlas?

   Výkon 3. kola je zaznamenáván Českým rozhlasem s možností přímého přenosu, a to jak v audio, tak i v audiovizuální formě. Veškeré vypořádání práv kandidáta vůči vytvoření uměleckého výkonu a jeho užití je stanoveno ve Statutu soutěže.

    

  24.  Kdo soutěž pořádá?

   Pořadateli soutěže jsou Akademie klasické hudby, z.ú. a Český rozhlas.

    

  25.  Kam se mohu obrátit v případě nejasností?

   Pokud si nevíte rady, neváhejte kontaktovat paní Simonu Hopfingerovou (simona.hopfingerova@rozhlas.cz, +420 603 169 317) nebo paní Markétu Mamicovou (program@dvorakovapraha.cz, +420 777 039 838), které Vám rády zodpoví vše, co by Vás mohlo zajímat.

Přihláška

Přihlašování na Concertino Praga 2020 již bylo ukončeno. O otevření přihlašování do 55. ročníku soutěže vás budeme informovat.

Porota

Soutěžní porota je složená z předních instrumentálních sólistů, dirigentů, hudebních pedagogů nebo zástupců Evropské vysílací unie. Členové porot 1. a 2. kola nedisponují žádnými informacemi o soutěžících, hlasování je tajné a zcela anonymní. Třetí finálové kolo je veřejné a má formu koncertu, který je oficiální součástí programu mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Výsledky budou oznámeny ihned po ukončení programu.

Porota 1. kola

Evert van Berkel, Sveriges Radio, EBU (Švédsko)
Anna Fusek, flétna, housle (Německo)
Milan Langer, klavír (Česká republika)
František Novotný, housle (Česká republika)
Vít Petrášek, violoncello (Česká republika)
Milan Puklický, hudební režisér (Česká republlika)
Irvin Venyš, klarinet (Česká republika)                                                                    

Porota 2. kola

Milán Bolla, MTVA, EBU, (Maďarsko)
Jana Brožková, hoboj (Česká republika)
Ian Fountain, klavír (Velká Británie)
Irena Jakubcová, housle (Česká republika)
Kateřina Javůrková, lesní roh (Česká republika)
Jens Peter Maintz, violoncello (Německo)

Porota 3. kola

Walter Auer, flétna (Rakousko)
Jana Boušková, harfa (Česká republika)
David Geringas, violoncello (Německo, Litva)
Augustin Hadelich, housle (USA)
Jakub Hrůša, dirigent (Česká republika)
Francois Leleux, hoboj, dirigent (Francie)
Thibaut Maillard, R.T.S., EBU (Švýcarsko)
David Mareček, klavír, ředitel České filharmonie (Česká republika)
Tomáš Netopil, dirigent (Česká republika)
Daniel Ottensamer, klarinet (Rakousko)
Maxim Vengerov, housle (Izrael)
Lukáš Vondráček, klavír (Česká republika)

Historie

Mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga vznikla v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu. Mezi předními osobnostmi rozvíjejícími prvotní ideu rozhlasové soutěže byli cembalistka Zuzana Růžičková, skladatel Viktor Kalabis a rozhlasová redaktorka Helena Karásková. Díky existenci Organisation Internationale de la Radiodiffusion et Télévision, tehdejší východoevropské instituci usnadňující spolupráci mezi rozhlasovými a televizními stanicemi, mohla soutěž získat mezinárodní charakter a odlišit se tak od velkého počtu etablovaných národních interpretačních soutěží.

Vzhledem ke komplikacím spojeným s organizací mezinárodních aktivit za tehdejšího politického režimu byla zvolena soutěž bez přímé účasti soutěžících, pouze prostřednictvím zaslaných zvukových záznamů. Až koncert vítězů měl přizvat laureáty na jedno pódium, historicky poprvé do Dvořákovy síně Domu umělců v Praze 18. listopadu 1966, kde se představila dnes známá jména jako houslisté Václav Hudeček (2. cena) a Dmitrij Sitkoveckij (1. cena).

 V následujícím roce už Václav Hudeček získal první cenu a z řad klavíristů byli oceněni mj. Dina Joffe a Zoltán Kocsis. I přes nutně silnou orientaci soutěže na východní Evropu byli mezi laureáty na přelomu šedesátých a sedmdesátých let i izraelský houslista Juval Jaron, smyčcový kvartet ze Spolkové republiky Německo (v obsazení Ulrike Fleming, Assunta Kwoka, Brigitte Schmeid a Doris Laidler), japonské klavírní duo ve složení Shizuka Ishikawa a Mariko Horie nebo kanadští klavíristé Louis Lortie a Jon Kimura Parker. Tradice východoevropských soutěžících je nicméně patrná dodnes – ruští soutěžící jsou každoročně obvykle tou nejpočetnější zahraniční národnostní skupinou účastnící se Concertina.

Zatímco byla soutěž zpočátku otevřena pouze pro tři kategorie – klavír, housle a komorní hra –, nástrojové obory se postupně rozšířily, díky čemuž se mezi laureáty kromě houslistů Sergeje Stadlera, Juliana Rachlina, Isabelle Faust, Jana Mráčka nebo klavíristů Vladimíra Felcmana, Igora Ardaševa a Ivo Kahánka objevili violoncellisté Leonid Gorochov, Mikhail Rudin a Tomáš Jamník; varhaník Jaroslav Tůma; flétnista Michael Martin Kofler; hobojisté Jana Brožková a Vilém Veverka; klarinetisté Sabine Meyer nebo Ludmila Peterková; hornista Radek Baborák či trumpetista Giuliano Sommerhalder.

Multiinstrumentální a mezinárodní charakter Concertina Praga byl posílen i díky navázání spolupráce mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby v roce 2019. Tím se propojil potenciál velkého mediálního domu, který soutěž založil a přes 50 let úspěšně vede, a instituce, která pořádá 12 let mezinárodně uznávaný hudební festival Dvořákova Praha. Podpora mimořádně talentovaných mladých umělců tak mohla získat novou formu a 54. ročník soutěže Concertino Praga proto nese podtitul Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky. Dvořákův odkaz se zrcadlí ve skutečnosti, že sám skladatel finančně podporoval mladé nadějné umělce. Úspěšní soutěžící tak obdrží studijní stipendia nebo příspěvek na nákup vlastního hudebního nástroje, a to díky zásadní podpoře rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation.